Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Rząśnia

Ikona statystyk

Od 1 lipca 2019 r. nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych Od 1 lipca 2019 r. nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych

Ikona statystyk

Uprzejmie informujemy, iż od 1 lipca 2019 r. zaczęły obowiązywać nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych (informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości) wraz z załącznikami.

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2244) zastępuje – przewidziane obecnie dla rad gmin – upoważnienie do określania wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości upoważnieniem dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do wydania rozporządzeń w sprawie jednolitych wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.

Nowe formularze (składane w wersji papierowej i elektronicznej) mają zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r. Nie będzie więc trzeba wymieniać wszystkich złożonych już przez podatników formularzy. Wybór formy (papierowa czy elektroniczna) złożenia tych dokumentów należeć będzie do podatników.

Podkreślamy. Nowe wzory deklaracji i informacji stosuje się, gdy obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r. Dla sytuacji, w których obowiązek podatkowy powstał przed tym dniem, należy stosować stare wzory zgodnie z uchwałami Rady Gminy Rząśnia.

Wzory informacji i deklaracji obowiązujące od 1 lipca 2019 r do pobrania na stronie Ministerstwa Finansów pod bezpośrednim adresem www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/.

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Artur Ruka
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2019-07-01
Data publikacji:
2019-07-01
Data ostatniej zmiany:
2019-12-06

Podatki lokalne w Gminie Rząśnia w roku 2019

Ikona statystyk

Uchwały Rady Gminy Rząśnia w sprawie stawek podatków lokalnych:
Uchwała Rady Gminy Rząśnia z dnia 16 listopada 2018 r. Nr XLVIII/308/2018 w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości w gminie Rząśnia na 2019 rok
Uchwała Nr XLVIII/309/2018 w sprawie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2019 rok w gminie Rząśnia
Uchwała Nr XLVIII/311/2018 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych w gminie Rząśnia na 2019 rok
Uchwała Nr XLVIII/310/2018 w sprawie ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2019 rok w gminie Rząśnia

Uchwały Rady Gminy Rząśnia w sprawie wzorów formularzy podatkowych:
Uchwała Nr XLVIII/312/2018 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji od nieruchomości i informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
Uchwała Nr XLVIII/313/2018 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny
Uchwała  Nr XLVIII/314/2018 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny


Pliki do pobrania.
Wzory formularzy podatkowych (wersja PDF):
DN-1 – deklaracja na podatek od nieruchomości,
IN-1 – informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych,
DR-1 – deklaracja na podatek rolny,
IR-1 – informacja w sprawie podatku rolnego,
DL-1 – deklaracja na podatek leśny,
IL-1 – informacja w sprawie podatku leśnego.

Pliki do pobrania.
Wzory formularzy podatkowych (wersja edytowalna):
DN-1 – deklaracja na podatek od nieruchomości,
IN-1 – informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych,
DR-1 – deklaracja na podatek rolny,
IR-1 – informacja w sprawie podatku rolnego,
DL-1 – deklaracja na podatek leśny,
IL-1 – informacja w sprawie podatku leśnego.


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z 04.05.2016 r.) RODO obowiązującym od dnia 25.05.2018 r. organ podatkowy informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Rząśnia reprezentowana przez Wójta Gminy Rząśnia z siedzibą w Urzędzie Gminy w Rząśni przy ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia, adres e-mail: gmina@rzasnia.pl.
  2. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych Panem Patrykiem Walczakiem poprzez adres e-mail: iod@rzasnia.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków lub uprawnień administratora określonych w przepisach o podatkach oraz opłatach w szczególności m.in. ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, m.in. w szczególności na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego, podatkowego, czynności sprawdzających, kontrolnych, postępowań dot. udzielania ulg podatkowych, określenia podstawy ulg i zwolnień oraz w celu wymiaru i poboru, zwrotu podatku i ewentualnej windykacji i egzekucji.
  4. Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa regulujących odpowiednie podatki oraz opłaty i jest niezbędne do identyfikacji podatnika, a konsekwencją ich niepodania jest podjęcie środków prawnych przewidzianych w przepisach prawa podatkowego i administracyjnego.
  5. Dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym przez administratora pracownikom, operatorom pocztowym, dostawcom usług informatycznych, jak i innym podmiotom upoważnionym, którym dane osobowe mogą być ujawnione na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, nadto okres ten może być dłuższy z powodu przetwarzania w celach statystycznych oraz w celach archiwalnych na zasadach określonych zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  7. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Na zasadach określonych w art. 15-21 RODO przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych.
  9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku przetwarzania przekazanych danych osobowych niezgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. na zasadach określonych w szczególności w/wym. rozporządzeniu oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych .
Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Rada Gminy Rząśnia
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2018-11-16
Data publikacji:
2019-01-02
Data ostatniej zmiany:
2019-12-06

Uchwały podatkowe na rok 2017 uchwalone przez Radę Gminy Rząśnia

Ikona statystyk

1. Uchwała Nr XXV/153/2016 Rady Gminy Rząśnia z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych w gminie Rząśnia na 2017 rok ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, rocznik: 2016, pozycja 5794 w dniu 29 grudnia 2016 r., jednolity identyfikator aktu: http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=5794

2. Uchwała Nr XXIII/136/2016 Rady Gminy Rząśnia z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie  ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2017 rok na obszarze gminy Rząśnia ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, rocznik: 2016, pozycja 5138 w dniu 1 grudnia 2016 r., jednolity identyfikator aktu: http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=5138

3. Uchwała Nr XXIII/135/2016 Rady Gminy Rząśnia z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2017 rok na obszarze gminy Rząśnia ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, rocznik: 2016, pozycja 5137 w dniu 1 grudnia 2016 r., jednolity identyfikator aktu: http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=5137

4. Uchwała Nr XXV/154/2016 Rady Gminy Rząśnia z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości w gminie Rząśnia na 2017 rok ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, rocznik: 2016, pozycja 5795 w dniu 29 grudnia 2016 r., jednolity identyfikator aktu: http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=5795

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Rada Gminy Rząśnia
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2016-11-22
Data publikacji:
2016-12-01
Data ostatniej zmiany:
2017-01-16

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków zatwierdzona Uchwałą Rady Gminy Rząśnia Nr XIII/57/2015 z dnia 9 listopada 2015 r.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Rada Gminy Rząśnia
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2015-11-09
Data publikacji:
2015-11-13
Data ostatniej zmiany:
2015-11-13

Uchwała Nr XI/74/2011 Rady Gminy Rząśnia z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rząśnia Nr X/62/2011 z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomocści

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Rada Gminy Rząśnia
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2011-12-27
Data publikacji:
2011-12-29
Data ostatniej zmiany:
2011-12-29

Podatki lokalnena 2008 rok uchwalone w dniu 12 listopada 2007 roku

Ikona statystyk

Podatki: rolny, leśny, od środków transportowych, posiadania psów, opłata targowa w 2008 roku pozostają na poziomie obowiązującym w 2007 roku.

Zmieniają się tylko dwie pozycje w podatkach od nieruchomosci zajętych pod działalność gospodarczą tj.od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalnosci gospodarczej oraz gruntów związanych z prowadzeniem dzia łalnosci gospodarczej, bez wzgledu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków.

Zmiany zawiera załącznik do uchwały  w sprawie określenia stawek podaki od nieruchomości w gminie Rząśnia na rok 2008.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Jan Kalużny (jankaluzny)
Data wytworzenia:
2007-11-15
Data publikacji:
2007-11-15
Data ostatniej zmiany:
2007-11-15

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-11-28 15:47:2, zmian dokonał(a): Maciej Ratajczyk

WCAG 2.0 (Level AA)