Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Rząśnia

Ikona statystyk

Zadana i kompetencje Skarbnika Gminy

Ikona statystyk

1. Skarbnik Gminy jest głównym księgowym budżetu gminy.

2. Do kompetencji Skarbnika Gminy należy w szczególności:

a) nadzór nad opracowywaniem budżetu zgodnie z zasadami ustawy o finansach publicznych,

b) opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych wraz z analizą opisową,

c) opracowywanie projektów uchwał zmieniających budżet w trakcie realizacji,

d) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, a zwłaszcza:

·         organizowanie sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów finansowych,

·         bieżące prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów wykonawczych zadań i sprawozdawczości finansowej,

·         nadzorowanie prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez komórki organizacyjne Urzędu,

e) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zadaniami, a zwłaszcza:

·         wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

·         zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości zawierania umów (kontrasygnata),

·         zapewnienie przestrzegania zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

·         zapewnienie prawidłowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłatę zobowiązań,

f) sporządznie analiz i informacji dotyczących wykorzystania środków budżetowych i innych,

g) kontrola wewnętrzna operacji gospodarczych i wykonania budżetu,

h) nadzór nad wymiarem i poborem podatków i opłat,

i) opracowywanie wewnętrznych zarządzeń w sprawach prowadzenia rachunkowości oraz kontrola ich realizacji.

3. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości.

4. Wykonywanie innych zadań przewidzianych w odrębnych przepisach.

5. Skarbnikowi służbowo podlega Referat Finansowy,

w skład, którego wchodzi:

Kierownik Referatu którym jest Skarbnik Gminy; zastępca na czas nieobecności Skarbnika, wyznaczony przez Wójta, do siedmiu etatów urzędniczych oraz w razie potrzeby jeden etat pomocnika administracyjno-biurowego realizujących zadania z zakresu:  księgowości podatkowej i windykacji należności, wymiaru podatków i opłat oraz kontroli obowiązkowych ubezpieczeń OC i budynków rolników, księgowości budżetowej, sprawozdawczości budżetowej, obsługi kasowej, podatku VAT, księgowania inwentarzowego, naliczania i rozliczania czynszów.

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Artur Ruka
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2011-12-09
Data publikacji:
2011-12-09
Data ostatniej zmiany:
2011-12-09

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-11-28 15:47:2, zmian dokonał(a): Maciej Ratajczyk

WCAG 2.0 (Level AA)