Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Rząśnia

Ikona statystyk

Zadania i kompetencje Wójta Gminy

Ikona statystyk

Wójt jest organem wykonawczym gminy.
Kompetencje wójta określa art. 30 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania określone przepisami prawa.
Do zadań wójta należy w szczególności:
- przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
- określanie sposobu ich wykonania,
- gospodarowanie mieniem komunalnym,
- wykonywanie budżetu,
- zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
Wójt jest odpowiedzialny za prawidłową gospodarkę finansową gminy i za wykonanie budżetu.
W świetle art. 46 ustawy o samorządzie gminnym, oświadczenia woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem komunalnym składa jednoosobowo wójt albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca wójta samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez wójta osobą. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy.

Wójt wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej(o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej). Może upoważnić swoich zastępców lub innych pracowników urzędu gminy do wydawania decyzji w imieniu wójta. Od decyzji służy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej (art. 39 ust. 1-2 i 5 ustawy o samorządzie gminnym).

W przypadkach niecierpiących zwłoki wójt może wydawać w formie zarządzenia przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy, którego jest kierownikiem. W drodze zarządzenia nadaje urzędowi regulamin organizacyjny, określający organizację i zasady jego funkcjonowania. Może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy. Wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Artur Ruka
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2011-12-09
Data publikacji:
2011-12-09
Data ostatniej zmiany:
2011-12-09

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-11-28 15:47:2, zmian dokonał(a): Maciej Ratajczyk

WCAG 2.0 (Level AA)