Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Rząśnia

Ikona statystyk

Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP

Ikona statystyk

Zasady ogólne

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm. ). Zgodnie z ustawą udostępnieniu podlega każda informacja o sprawach publicznych.

Prawo do informacji publicznej przysługuje każdemu. Od osoby występującej o informację publiczną nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:uzyskania informacji publicznej, w tym przetworzonej,

  • wglądu do dokumentów urzędowych,
  • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Formy udostępniania informacji

Zgodnie z ustawą udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:

  • ogłoszenia informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • udostępniania informacji na wniosek zainteresowanego,
  • wyłożenia informacji w miejscu powszechnie dostępnym.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek (do pobrania poniżej).

Jeżeli informacja publiczna może być udostępniona niezwłocznie w formie ustnej lub pisemnej to osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni nie jest możliwe, podmiot obowiązany do jej udzielenia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny za wyjątkiem sytuacji w których podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej ma ponieść dodatkowe koszty w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji lub koniecznością przekształcenia informacji. W ww. sytuacji podmiot może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, jak również ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Odmowa udzielenia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni ( art. 16 ust. 2 pkt 1 ).

Odpowiedzialność karna

Przepis art. 23 przewiduję grzywnę, karę ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku dla tego kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi nie udostępnia informacji publicznej.

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (do pobrania poniżej)

Wnioski o udzielenie informacji publicznej należy kierować na adres:

  • Urząd Gminy w Rząśni
    ul. Kościuszki 16
    98-332 Rząśnia

lub pocztą elektroniczną na adres: gmina@rzasnia.pl

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Artur Ruka
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2011-12-09
Data publikacji:
2011-12-09
Data ostatniej zmiany:
2011-12-09

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-11-28 15:47:2, zmian dokonał(a): Maciej Ratajczyk

WCAG 2.0 (Level AA)